DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

1. VỆ SINH LÀM SẠCH, SƠN CHỐNG RỈ CẤU KIỆN, THIẾT BỊ

  • Tảy cáu cặn thiết bị, đường ống
  • Vệ sinh làm sạch, đánh bóng
  • Sơn chống rỉ cấu kiện sắt
  • Sơn đường, tẩy vệt sơn cũ